Смяна на предназначение/статут на имот

Смяна на предназначение/статут на имот се извършва с ПУП.

Подробните устройствени планове изясняват предвижданията на ОУП – общ устройствен план, който най-вече показва типа ползване по територии – кои са жилищни, обществени, комуникационни, част от зелената система и др. ПУП не може да противоречи на ОУП, а само да го детайлизира, тоест смяната не може да бъде в разрез с градоустройствените параметри, заложени в ОУП.

Изработването или изменение на ПУП за смяна статут преминава през няколко етапа:

 • Искане за допускане на изработване/промяна на ПУП
  Искането за изработване или промяна на действащ подробен устройствен план се придружава от скица (мотивирано предложение, на практика почти готов ПУП), изясняваща какви са инвестиционните намерения на собственика: функция, сгради – граници, етажност, инфраструктура и други елементи на бъдещото застрояване.
 • Изготвяне на проект за изработване/промяна на ПУП
 • Съгласуване на проекта
  В разрешението за изпълнение в общината се оказва с кои други институции трябва да се съгласува плана – например Ел., ВиК, топлофикационни и други разпределителни дружества, дирекция „Зелена система”, ТИ – ОБД (Организация и безопасност на движението) и КАТ, РЗИ. Всички заинтересувани институции изготвят съгласувателни становища.
 • Внасяне на проекта
  Проектът, в част Архитектура и Геодезия, с всичка необходима информация, и със съгласувателните писма, се внася за процедиране в общината.
 • Обявяване на проекта
  Окончателният проект за ПУП се съобщава от общинските длъжнстни лица чрез обявление на заинтересуваните лица – съседи и съсобственици. В двуседмичен срок те могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация. В едномесечен срок след изтичане на срока за обжалване на проекта заедно с постъпилите възражения, предложения и искания, проектът за ПУП се разглежда от общински експертен съвет.

Ако проектът за ПУП се върне за цялостно или частично преработване, предвидените по закона процедури се провеждат отново с наново течащи срокове.
Заповедта за одобряване на ПУП влиза в сила след изтичането на срока за обжалване или от датата на потвърждаването му от съд, когато е бил обжалван. Когато ПУП е одобрен и имотът е с променено предназначение, собственикът може да започне инвестиционно проектиране – взимане на нови скици на имота и визи за проектиране.