Необходими документи към инвестиционни проекти

За да се започнат различни процедури в общинските служби, свързани със създаването на инвестиционни проекти за строителство, е необходимо да бъде представен обширен набор документи за различните случаи. Освен заявление, което може да попълните и на място, трябват и:

а. За виза за проектиране:

 • 1. Актуална скица от служба по кадастъра, АГКК: София, СГКК: Пловдив
 • 2. Документ за собственост – копие (напр. нотариален акт)
 • 3. Комбинирана скица – оригинал (за общини с въведени регулационни И кадастрални планове)
 • 4. Мотивирано предложение за виза
 • 5. При наличие на съществуващи сгради в имота – документи за тяхната законност (например проектна документация, разрешение за строеж, позволителен билет, удостоверение за въвеждане в експлоатация – след 2001 и др.)
 • 6. Нотариално съгласие на съсобственици при съсобственост

б. За одобряване на инвестиционен проект:

 • 1. Горните документи
 • 2. Виза за проектиране, съгласувана с експлоатационните дружества (ток и вода)
 • 3. Предварителни договори с експлоатационните дружества
 • 4. Проектна документация

в. За одобряване на проект за промяна по време на строителство

 • 1. Документите по т.а
 • 2. Разрешение за строеж
 • 3. Протокол откриване строителна площадка
 • 4. (Предварителни) договори с експлоатационните дружества
 • 4. Копие от одобрен проект с отбелязани в червено промени
 • 5. Нови чертежи на частите, претърпели промяна и становища от проектантите, чиито части не се променят
 • 6. Нотариално заверена декларация по чл. 154, ЗУТ

г. За издаване на разрешение за строеж на ограда

 • 1. Документите по т.а
 • 2. Нотариално заверена декларация от съседи, когато оградата е разположена осово по имотната граница
 • 3. Ситуационна скица съгласно чл. 153-1, ЗУТ, описваща вида и дължината на оградата
 • 4. Обяснителна записка, конструктивно становище с детайл фундиране и трасировъчен план

д. За одобряване на проект за узаконяване на незаконен строеж

 • 1. Актуална скица от служба по кадастъра, АГКК: София, СГКК: Пловдив
 • 2. Документ за собственост
 • 3. Служебна бележка, удостоверение от експлоационните дружества за наличие на партиди
 • 4. Проектна документация: Контролно геодезическо заснемане, Архитектурно заснемане, Становища по отделните проектни части;
 • 5. Констативен акт от КС

е. За одобряване на проект за възстановяване на строителни книжа:

 • 1. Документите по т.а
 • 2. Разрешение за строеж, позволителен билет, удостоверение за въвеждане в експлоатация – след 2001 или други документи
 • 3. Бележка от архива на общината (София: НАГ) за липса на строителни книжа
 • 4. Проектна документация: архитектурно заснемане, конструктивно становище, геодезическо заснемане

ж. За заверяване на екзекутиви

 • 1. Документите по т.а
 • 2. Разрешение за строеж
 • 3. Акт 2 и 3 – копия
 • 4. Копие от одобрен проект с отбелязани в червено промени, заверени според чл. 175-ЗУТ

з. За одобряване на проект за вътрешно преустройство

 • 1. Документ за собственост
 • 2. Разрешение за строеж, позволителен билет, удостоверение за въвеждане в експлоатация – след 2001 или други документи
 • 3. Копие от одобрен архитектурен проект и проект на частите, които се засягат от преустройството
 • 4. Одобрен проект част архитектура – копие с нанесени в червно промени
 • 5. Нови проектни части по всички части, които се засягат от преустройството
 • 6. Договори с експл. дружества, ако е необходимо

и. За одобряване на проект за смяна на предназначение

 • 1. Документ за собственост
 • 2. Разрешение за строеж, позволителен билет, удостоверение за въвеждане в експлоатация – след 2001 или други документи
 • 3. Копие от одобрен архитектурен проект и проект на частите, които се засягат от промените
 • 4. Одобрен проект част архитектура – копие с нанесени в червно промени
 • 5. Нови проектни части по всички части, които се засягат от промените
 • 6. Становища от експл. дружества, ако е необходимо
 • 7. Становище от РИОСВ, , ако е необходимо

Всички копия трябва да са с надпис „Вярно с оригинала“ и подпис. За допълнителна помощ и информация за процедурите, свържете се с нашия проектантски екип.