Комбинирана скица

Комбинирана скица представлява карта с нанесените граници на имот по кадастрален план и по регулационен план. Използва се като подложка за издаване на виза за проектиране.

Често има разминавания между двата плана. Това се дължи на факта, че за двете системи – кадастрална и регулационна са използвани различни координатни системи (или начини да се пренесе сферичната пвърхност на земята в две измерения).

За централните части на Софийското поле разминаванията не са големи, но с отдалечаване от центъра, грешките стават по-големи. Разминавания до 0,4 се приемат за нормални. При по-големи се коригира кадастралната карта преди да може да се ползва имота за строителство и да се издаде виза за проектиране.