Вертикална планировка

Вертикалната планировка е част от проекта за строителство, изготвя се от геодезист и представлява описание на моделирането на съществуващия терен спрямо новите сгради и съоръжения. Необходимо е преди това да има геодезическо заснемане на имота.

С нея се определят всички височини и наклони на площадки, пътеки и пътища, външни стълбища, подпорни стени, паркинзи, игрища и други. С нея се дават коти на всички характерни точки на терена и се показва начина на преодоляване на денивелацията му.

Изработва се във връка с Част Архитектура (ситуация), Част Паркоустрояване (ако се изготвя, за работни проекти), Част Конструкции (ако се изграждат подпорни стени и външни съоръжения), Част ВиК (за външни връзки).

Моделирането се извършва след приключването на строителните дейности и прокарването на всички външни комуникации в терена.

Основни функции:

  • осъществяване на лесен достъп от ниво (моделиран) терен към приземното ниво/нива на сградата;
  • осъществяване на достъп от терена към уличното (тротоарно) ниво;
  • правилно използване на съществуващите земни дадености с цел минимализиране на земно-изкопните дейности и преносът на земна маса;
  • моделиране на оттичането на повърхностните води;
  • предотвратяване на свличания, ерозия, пропадания, замочуряване и други нежелани процеси;
  • осъществяване на плавни и безопастни за човека преходи във височина на терена (денивелация), съобразени с изискванията за достъпност и безопастност – да не е възможно падане от голяма височина, да няма прекалено стръмни преходи и други;
  • изграждането на красив и удобен двор около новата сграда;

Обърнете се към нашия екип за повече информация за проекта.