Удостоверение за търпимост

Сграда, чиито строителни книжа липсват, се счита по закон за „незаконен строеж“, независимо, че парадоксално може да е вписана в кадастъра, да има нотариален акт, да присъства в общински планове, в регистри на Агенцията по вписвания, да е паметник на културата и прочее доказателства за нейната законност.

Много собственици и бъдещи купувачи, правят грешката да смятат нотариалния акт за единствения нужен документ при сделки с недвижим имот. На практика е силно препоръчително да изискате и:

 • скица от кадастъра;
 • заверени от службите проектни книжа(най-вече част архитектура и конструкции);
 • строителни книжа: разрешение за строителство и разрешение за ползване;
 • други доказателства за законност(акт държавна собственост, ведомствена отчетност,…);

Тези документи са ви необходими най-вече ако планирате преустройство на тази сграда – надстрояване, смяна предназначение, пристройка и други. Наличието им е задължително за последващо проектиране и строителство. В много случаи собствениците не могат да ги предоставят, тогава вече се налага да се извади „Удостоверение за търпимост“.

Основна функция:

 • предпазва сградата от възможността тя да бъде принудително премахната;
 • разрешава нейното нотариално прехвърляне;
 • дава възможност за изготвяне на проекти за пристройка/надстройка;

Изисквания:

 • да е построена преди 31.03.2001 година;
 • изграждането й да е било допустимо по разпоредбите, които са действали по времето на строителството й;
 • или по действащите в момента разпоредби;

„ПРЗ, ЗУТ, ч.127-1: Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.”

Необходими документи:

 • Актуална скица, издадена от районната администрация по местоположение на обекта;
 • Документ за собственост, а при съсобственост на имота – нотариално заверено съгласие от всички собственици;
 • Нотариална декларация за периода, в който е завършена сградата – 2бр;
 • Заверени копия от подробните устройствени планове към момента на построяване на сградата и действащите към настоящия момента на построяване на сградата и действащите към настоящия момент;
 • Геодезическо заснемане на сградата, изработено от геодезист, с отразена етажност, площ и отстояния до имотни и регулационни граници;
 • При намалени отстояния – нотариално заверени съгласия от всички собственици на съседните УПИ (имоти);
 • Снимки на обекта;
 • Конструктивно становище от строителен инженер за годността на строежа;
 • Други според изискванията на съответната община (исторически документи, комбинирана скица,Ел. и ВиК.становища…);

За проектните части и обща консултация, можете да се обърнете към нашия екип.