Кратък архитектурен речник

Кратък съвременен архитектурен речник, даващ определение на основните термини от българската Архитектурна практика, Градоустройство и Строителство.

А Б В Г Д Е  Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
А

Анализ, урбанистичен: Част от предварителните проучвания по инвестиционен проект: Дава се комплексна оценка на инвестиционния потенциал на даден имот: функционални (възможни функции), комуникационни (транспорт, инфраструктура, връзки в града), архитектурни (застроителни линии и показатели, съществуващо застрояване) аспекти.

Архитект: Професията на архитекта обхваща различни дейности, свързани с проектирането и строителството на сгради или групи от сгради, на открити и закрити пространства. За да даде оптималното решение, архитектът трябва да се съобрази и комбинира в завършен продукт множество функционални (нужни помещения, размери, достъп, осветление), конструктивно – технически (конструкция, детайли), обществени (закони, норми), социални и психологически (човешки възприятия и норми), естетически фактори и ограничения. Професията е свързана с креативното съчетаване и изполване на пространства, обеми, материали, елементи и технологии, както и с организацията на строителния процес.

Архитектура: Архитектурата е творческата дейност, наука и изкуство за организиране на пространството, предназначено за обитаване или използване от хората. Архитектурата включва разнородни по мащаб дейности:териториално устройствено планиране(ландшафтно планиране),  градоустройство (градско планиране: проектиране на населени места и открити пространства), проектиране и изграждане на сгради и съоръжения,интериорен дизайнмебелно обзавеждане.

Архитектурен проект: Документацията, създавана от архитекта, включваща обикновено чертежи и технически спецификации, определя конструкцията и общото поведение на проектираната сграда.

Атриум: Вътрешен двор в сградата или помещение с остъклен покрив. Осигурява вентилация, осветление и връзка с околната среда на широкоплощни сгради.

Б

Балюстрада: Парапет по стълби, тераси и балкони, състоящ се от ред фигурални колонки с пешковидна форма, наречени “балюстри”, съединени отгоре с хоризонтална греда. В миналото – от камък, днес най-често от декоративен бетон.

Барок: Архитектурен стил от 17ти век. За стила са характерни пищност, грандиозност и драматизъм. Стилът се е превърнал в нарицателен за декоративна, украсена архитектура.

В

Веранда: Предна покрита с покрив тераса или галерия на американска извънградска къща. Изпълнява се с дървено дюшеме.

Вертикална планировка: Сбор от мероприятия, насочени към преобразуване на релефа или неговото приспособяване към композиционните цели на архитектурната творба. Също е организация на оттичането на води, създаването на подпорни стени, тераси и стълби по терена, насипи и изкопи.*

Виза за проектиране: Документ, издаван от общината, и необходим за започване на проектиране и строителство върху даден имот. Той представлява скица на имота с оказани начин и характер на застрояване: строителни линии, височина на сградата, максимална площ и минимално озеленяване.

Г

Галерия: Дълго, покрито и осветено помещение в което една от надлъжните стени е заменена с колони, стълбове или балюстрада; Дълга зала с ред големи прозорци на една от надлъжните стени; Най – горният балкон на зрителна зала.

Главен архитект: Служител в местната администрация на пряко подчинение на кмета, работи по устройството на територията на общината си съгласно ЗУТ, провежда и контролира градоустройството, строителството, архитектурата и благоустройството, контролира изпълнението на ПУП и ОУП, съгласува инвестиционни проекти, издава визи и скици, разрешения за строеж, регистрира обекти, докладва за незаконни строежи, подготвя задания за проектиране на общински проекти и становища, съгласува актове на кмета.

Готика: Архитектурен стил от 12ти до 16 век, характеризиращ се с високи, драматични пространства, изпълнени с каменна скелетна конструкция от островърхи арки и сводове . Използва се за точно определени цели: катедрали, кметства и други обществени сгради и затова стилът никога не отмира напълно. Днес се развива така наречената неоготика, като пример е катедралата Саграда Фамилия на Гауди в Барселона.

Груб строеж: Сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или с различна степен на изпълнени довършителни работи. Включват се: земни работи, стоманобетон (кофраж, подпорни скелета, армировки, бетон), зидарии, покрив (конструкция и покривка).

Д

ДАГ: Дирекция Архитектура и Градоустройство

ДНСК: Дирекция национален строителен контрол

Довършителни работи: Видове строителни и монтажни работи, които се изпълняват технологично след като е изпълнен грубият строеж и първият етап на монтажно-инсталационните работи, като например мазилки, мозайки, настилки, боядисване.

Е

Еклектикаеклектизъм: Съчетание на художествени елементи от различни стилове и историчесни периоди в една творба. През 20ти век се свързва с движението на постмодернизма и историческия стил.

Екологична, зелена архитектура: Архитектура, проектирана с мисъл за окръжаващата ни среда, в съответствие с принципите за устойчиво развитие. Характерно е прилагането на естествени материали (при възможност, взети непосредствено от строителната площадка: дърво, глина, камък) в строителството, на енергоспестяващи технологии: пасивно отопление и охлаждане, използване силата на слънцето и вятъра, геотермална енергия.

Емпоре: Открита галерия или полуниво над високо помещение (напр. дневна, атриум). Чрез визуалната връзка между нивата се придава разширение и динамика на пространството.

Енергийна ефективност: Съвкупност от мерки, чието приложение води до намаляване разхода на енергия при запазване степента на комфорт в бита и намаляване на енергоемкостта на единица продукция в индустрията, при опазване на околната среда

Еркер: Издадена част от повърхността на стената. В българската архитектура най-често се издават части от втория етаж. Подлежи на строго нормиране в България: при стоманобетонни конструкции: наддаване от равнината на фасадата максимум 180см, оразмеряването зависи и до голяма степен от застроителните линии.

ЕСУТ: Експертен съвет устройство на територията. Обикновенно се случва веднъж месечно, в зависимост от общината.

Ж

Жилищна сграда: Сграда, предназначена за постоянно обитаване, и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ.

З

Задание за проектиране: Уточняване на архитектурно-строителните параметри на инвестиционен проект: нужното застрояване, функция, помещения, размери, конструкция, инсталации.

Заснемане, архитектурно: Представлява точно измерване и изчертаване на всички стени, отвори и други елементи в помещенията на дадена сграда, намиране на нейната височина, материали, конструкция…

Застроена площ: Площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж. В застроената площ на приземно ниво не се включват тераси, външни стълби и стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина до 1,2 м от средното ниво на прилежащия терен.

ЗИД на ЗУТ: Закон за изменение и допълнение на ЗУТ.

ЗКИР: Закон за кадастъра и имотния регистър. Приет 2001г.

ЗОЗЗ: Закон за опазване на земеделските земи. Приет 1996г.

ЗООС: Закон за опазване на околната среда. Приет 2002г.

ЗСПЗЗ: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. Приет 1991г.

ЗУЗСО: Закон за устройство и застрояване на Столична община. Приет 2007г.

ЗУТ: Закон за устройство на територията: Основният закон за строителството: урежда регулацията и застрояването на различните територии и имоти в България. Приет 2001г.

И

Идеен проект: Начална фаза от инвестиционното проектиране: Представлява най-често архитектурната част от проекта, представена в схематичен, по-общ вид от техническия и работен проект. Служи за конкретизиране на архитектурно – пространственото и строително – конструктивното решение, като основа за следващите фази на проекта, както и за предварително съгласуване с различни служби: община, служба пожарна безопастност, хеи.

Инвестиционен проект в строителството: Това е начинание, най-общо имащо за цел застрояването на даден имот. Проектът има участници (инвеститор/собственик, ръководител, проектант,  надзорник, изпълнител), етапи (иницииране, планиране – проучване и проектиране, изпълнение, контролиране и завършване), основни параметри: време, стойност, обхват. Различават се три фази на проектиране: идеен, технически и работен проект. Според сложността на обекта се изпълняват различни по брой фази проекти: при несложни обекти (напр. 5 – 6 категория, ниско жилищно строителство, интериори, други) се изпълнява само една фаза: технически проект (работен), при по-сложни обекти, конкурсни или с различни източници на финансиране: 3-4 категория (високо жилишно строителство, големи обществени сгради): две фази: идеен и работен (технически) проект. При проекти с голяма сложност (1-2 категория, топлоцентрали, магистрали) се изпълняват всички фази от инвестиционният проект.

Интериорен дизайн: Творческа дейност, свързана с вътрешното оформление на сгради.

Интериорен проект: Проект за оформление на вътрешното пространство на сграда.

Й
К

КАБ: Камара на архитектите в България

Кадастър: Информционна система – регистър на поземлената собственост на дадена страна. Съдържа данни за размерите, границите, собствеността, недвижимите обекти и др. на поземлените имоти.

Калкан: Сбор от две стени на сгради от съседни урегулирани поземлени имоти, допрени една до друга на имотната граница. Особености: сградите на калкан не са долепени плътно една до друга: позволява се известен отстъп за залагане на топлоизолация и деформационна фуга. Ако сграда в съседен имот е построена със заложена калканна страна по страничната регулация, то и сградата до нея трябва да се изпълни по контура на тази страна. калканната страна няма корниз или стреха, но може да има временни отвори за прозорци към санитарни помещения.

Капител: Горната, завършваща част на вертикална опора (стълб или колона), предаваща натоварването от сградата върху колоната. Има конструктивно и декоративно значение. В античността са се сформирали три основни вида класически типове капители в архитектурни системи: ордери: дорийски, ионийски и коринтски.

Касети: Квадратни или многоъгълни вдлъбнатини по тавани, или по вътрешната повърхност на арки и сводове. Имат конструктивно и декоративно значение. Прилагат най-вече с цел подобряване акустиката на зали.*

Категория по ЗУТ: Има се предвид, в коя категория попада даден строеж. Категориите са от първа до шеста, като първа е най-високата, а шеста е най-ниската. От първа до трета категория включително строежа се въвежда в експлоатация чрез приемателна комисия. Подробно описание на категориите има в НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЮЛИ 2003 Г. ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ.

КВС: Карта на възстановената собственост

КИИП: Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Кинт, Коефициент на интензивност на застрояване: Интензивност на застрояване“ на урегулирания поземлен имот е отношението на разгънатата застроена площ към площта на урегулирания имот, изразено в абсолютно число. Интензивност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.

КПИИ: Комплексен план за инвестиционна инициатива

Колорит: Система от съотношение на цветови тонове. По характер цветовите съчетания са спокойни и динамични, студени и топли, светли и тъмни, ярки и приглушени.

Конзола: Издатина от стената, или закрепена само в единия си край греда, която поддържа корниз, балкон, фигура. Има конструктивно и декоративно значение.

Л

Линии на застрояване: Външна линия на застрояване е линията на застрояване към улицата. Тя може да съвпада с уличната регулационна линия или да е на разстояние от нея навътре в урегулирания поземлен имот. Вътрешна линия на застрояване: странична или към дъното на имото е линията на застрояване към съседните имоти или към съседни сгради.

Лице на имот: Страната на имото, граничеща с улица. Това е важен показател и трябва да се имат впредвид следните минимални големини за ниско жилищно застрояване:в градовете – най-малко 14 м лице и 300 кв. м повърхност, в курортните населени места и селищни образувания и в курортните зони на населените места – най-малко 16 м лице и 500 кв. м повърхност;, във вилните зони – най-малко 18 м лице и 600 кв. м повърхност;в равнинните села – най-малко 16 м лице и 500 кв. м повърхност, а при специфични теренни и стопански условия, както и на главни улици – най-малко 14 м лице и 300 кв. м повърхност; в планинските села  – най-малко 12 м лице и 250 кв. м повърхност.

Лоджия: Помещение, открито от една страна, където стената е заменена от колонада, аркада, парапет и т.н. За разлика от балкона и терасата, които са по-скоро външни помещения, лоджията е по-изолирана от околното пространство.

М

Маркиза: Конзолен сенник над вход, тераса, балкон, носен от конзола с декорирана метална пластика.

Мащаб: Мащабът М е съотношението на всяка дължина от чертеж спрямо истинската й големина. В българската архитектура типичен мащаб за планове, разрези и фасади е 1: 50, тоест един сантиметър от чертежа е равен на 50 сантиметра от сградата. Колкото е по-малък обекта на проектиране, в толкова по-„голям“ мащаб се работи и обратно: За по-общи схеми и планове – например План покривни линии – се изполва 1: 100, за Ситуационен план: 1: 250, за интериорни разгъвки и планове – М 1; 20, за детайли: 1:2 – 1: 10.

Мансарда, мансарден покрив: Обитаем покрив с промяна (чупка) на наклона, чрез която се подобрява изполването на подпокривното пранстранство. Има най-често две части: долна, скосена – в изполваемата част на тавана  и горна – по-полегата зона, оформяща същинския покрив.

Мецанин: Представителен полуетаж над партера на сграда – обикновено с обществени функции: магазини, офиси.

Минимализъм: Авангардно направление в архитектурата, изобразителното изкуство и интериора от началото на 70 – те години на 20ти век. Отличава се с простота на формите, които често са сведени до елементарни геометрични контури, въздействащи със своята чистота и конструктивна яснота.

Модернизъм, Модерн: Направление в архитектурата на 20ти век, характеризиращо се с откъсване от старите стилове и с желание да се утвърди ново начало в архитектурата, основано върху нови ценности: рационализъм, технологичност, естетика, основана на самото произведение, а не на неговата декорация.

Модул: Единица мярка. За да се улесни проектирането и строителството се изполват уедрени мерки: модули: 5 сант., 1/2 тухла (12,5 сант.), 20 сант., 25 сант.(1 тухла), 1 метър. В древногръцкия архитектурен ордер модулът е равен на половината от диаметъра на ствола на колоната в неговата основа.

МРРБ: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Н

НАГ: Направление Архитектура и Градоустройство. Намира се на ул.“Сердика“№5, София. Там се пази голяма част от архива на сградите в София.

Наредба за земеделските земи: НАРЕДБА № 19 от 25 Октомври 2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.

Нива на сградата: Средно ниво на прилежащия терен е нивото на терена, измерено в средата на съответната ограждаща стена на сградата. Ниво цокъле нивото на пода на първия надземен етаж. Ниво било е най-високата хоризонтална част на покрива на сградата.

НИНКН: Национален институт за недвижимо културно наследство. Всички промени по сгради (или в ансамбли), които са архитектурни паметници на културата задължително се одобряват от тях. Процедурата рядко отнема по-малко от четири месеца.

Нискоенергийна къща: Сграда, която е проектирана с поне 50 на сто по-висока степен на енергийна ефективност в сравнение с изискванията на националните норми към енергийните характеристики на сградите.

НПОРИДМЕРДТСО: Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

О

Обяснителна записка: Текстовата част от всеки проект, изготвя се от главните проектанти и съдържа необходимите обяснения, сметки, таблици и стойности, необходими за да се изчертае графичната част от проекта.

ОВОС: Оценка на въздействието върху околната среда

Ограничителни линии: Показват задължителните отстояния, които трябва да се спазват до страничната граница на имота,  до уличната регулационна линия към лицето на имота, до границата към дъното на имота. За къщи са в общия случай: най-малко 3 метра до страничната граница на имота и най-малко 5 метра до границата към дъното на имота. Определят се по ЗУТ или според изискванията на конкретната община (главен архитект).

ОЕСУТ: Общински експертен съвет по устройство на територията

Органична архитектура: Направление в архитектурата на 20ти век, която приема за своя задача създаването на такива произведения, формата на които е повлияна от природната среда.

ОСИП: Обем и съдържание на инвестиционния проект

Основен ремонт на строеж: Частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация.

ОУП (Общ устройствен план): Определя преобладаващ режим на устройство на град, община, землище или селищно образувание. С общия устройствен план на община или на част от нея се определят общата структура на територията, предмет на плана, и преобладаващото предназначение, както и общия режим на устройство на съставните и структурните части – местоположението и границите на териториите за населени места и селищни образувания; земеделските територии; горските територии; териториите за природозащита; териториите за културно-историческа защита; нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение.

П

Панел: Едроразмерен елемент от строителната конструкция на сградите, изработен в заводски условия и поставен с помощта на механизация: така нареченото индустриално строителство.

Пасивна къща: Сграда с толкова ниска необходимост от отопление, че тя може да бъде покрита чрез съществуваща вентилационна система за подаване на въздух и без помощта на допълнителна отоплителна система. За да се постигне това, използваните в пасивната къща компоненти: топлозолация, дограма, системи за вентилация трябва да покриват специални изисквания: наприемер дограма: коефициент на топлопреминаване кВ <0,8 W / (m² K). Общата енергийна потребност на „пасивната къща“, сумата от всички енергийни покупки (отопление, топла вода, електрическа енергия) не трябва да надвишава стойността от 120 kWh/m² жилищна площ.

Пергола: Решетъчен сенник над тераса или паркова беседка, обикновено озеленени с увивни растения.

ПИ: Поземлен имот. Когато говорим за ПИ се има предвид неурегулиран поземлен имот, когато говорим за УПИ се има предвид урегулиран поземлен имот.

Пиластър: Плоско, вертикално издаване от повърхността на стена или стълб, с правоъгълно сечение. Има конструктивно и декоративно значение. Понякога пиластрите конструктивно подсилват стената и се изполват при преустройства и реконструкции. Широко се прилага в ордерната архитектура, предимно като декоративен елемент, разчленяващ стената, имащ същите части (база, ствол, капител) и пропорции както на колоните.*

План (архитектурен): Изчертано в определен мащаб графично изображение от хоризонталната (първа) проекция на сградата. Може да бъде план на комплекс от сгради, на населено място или на отделни части от него. На плана се показват конструкции на стени, опори, покрития, примерно обзавеждане, схема на технологичните процеси, озеленяване, транспортна схема и т.н.

Плътност на застрояване: Отношението на сбора от застроените площи на основното и допълващото застрояване спрямо площта на урегулирания поземлен имот, изразено в процент. Плътност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.

Подземен етаж: Етажът, таванът на който е разположен под котата на средното ниво на прилежащия тротоар или до 0,3 м над тази кота.

Показатели за застрояване: (КИНТ, Плътност, Минимална озелененна площ)Количествени стойности, които характеризират застрояването в даден имот, опеделят се от ПУП и от визата за проектиране на имота.

Поп-арт: Художествено течение от втората половина на 50-те години на 20ти век от САЩ. Поп-артът борави със съчетание от готови битови предмети, механични копия (фотография, репродукции и др.), изрезки от масови печатни издания (реклама, промишлена графика, комикси и т.н.).*

ПО: Преместваем обект

Постмодернизъм: Еклектично художествено течение от втората половина на 20ти век, възникнало като реакция срещу безличието и сивотата на интернационалния стил, рационализма и модернизма. Изполва цитати: конкретни елементи и детайли от историята на изкуството, съчетавайки ги с по-нова строителна технология.

ППС: Подземни проводи и съоражения

Преустройство: Това най-често е или смяна на предназначението на имота, или промяна във вътрешното разпределение на имота, или и двете едновременно.

ПУП (-ПР/-ПЗ/-ПРЗ) (Подробен устройствен план)Устройствен план, който точно характеризира поземлените иноти, попадащи в него: Тяхното конкретното предназначение, допустимите дейности и допустимото застрояване (напр. в урбанизирани територии – за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи и др.); максималната плътност на застрояване; максималната интензивност на застрояване; минималната свободна дворна площ; минималната задължително озеленена дворна площ; начинът и характерът на застрояване; линиите на застрояване.

ПУР (ПУП-ПУР): План за улична регулация (на даден квартал/район/улица).

Р

Работен проект: Крайна фаза от инвестиционното проектиране. Прави се въз основа на технически или идеен проект. Работният проект като завършваща фаза е типичен за проекти с висока функционална или технологична сложност – високо жилищно строителство, обществени сгради с голям брой посетители, големи или опастни производствени сгради. Отличава се от техническия проект с по-голяма детайлност.

Разгъната застроена площ РЗП:„Разгъната застроена площ“ е сборът от застроените площи на всички етажи на основното и допълващото застрояване на и над терена. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите, когато са предвидени за жилища, ателиета и кабинети. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.

РЕ: Рекламен елемент

РДНСК: Регионална дирекция за национален строителен контрол

Реконструкция на строеж: възстановяване, замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на нови такива, с които се увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на строежите.

Рустика: Релефна зидария или облицовка по стени от грубо дялани камъни с изпъкнала лицева повърхност (т. нар. “русти”). Рустиката създава впечатление за мощ и масивност на сградата. При фасадните решения се използва и имитативна рустика чрез мазилки, които разчленяват стените.*

С

Сачак: Издадена стреха на къща. С времето е станало нарицателно за дървената облицовка, която се кове от долната стрена на стрехата/корниза. Желателно е поради естестически и технически причини тя да е с размери 18х90мм, но на пазара най-често се предлага 15х70мм.

Саниране на строеж: Възстановяване, замяна на второстепенни елементи: подмяна на електро, ВиК- и топлинната инсталации, дограма, външната и вътрешна изолация. Най-вече има за цел подобряване на енегийната ефективностна обекта. ВНИМАНИЕ: Терминът няма легално определение!!! 

Свързано застрояване: Застрояването, при което сградите в два или повече съседни урегулирани поземлени имоти се разполагат допрени една до друга на имотните граници (регулационните линии). Свързаното застрояване в съседни урегулирани поземлени имоти представлява допиране на сградите на основното застрояване или на постройките на допълващото застрояване.

Сервитутна ивица: Част от поземлен имот около мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура, за която с нормативен акт са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на поземлен имот

Ситуация (ситуационен план, генерален план, генплан): Чертеж от Част Архитектура, представящ общото разположение на сградите в имота: основни, допълващи и временни, паркиране, озеленяване, технически елементи (трафопост, изгребна яма и др.), съседни имоти. Ориентира се на север и се представя в малък мащаб: 1:200 – 1:250.

Скица на имот: Документ, издаващ се от общината и даващ представа за акутуалното (законово) състояние на имота: наличие на сгради,

Софит: Долната повърхност на таван, греда  или друг детайл, често с декоративна обработка. План Софит е чертеж от Част Архитектура – Вътрешен дизайн, представящ окачени тавани, осветление, инсталации по тавана.

Строителни книжа: Всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или за узаконяване на строежа, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво.

Суперфиция (право на строеж): Самостоятелно вещно право да се построи сграда в чужд недвижим имот. След извършване на строеж, правото на строеж включва в себе си правото на собственост върху сградата и правото да се ползва земята, доколкото това е необходимо за ползването на сградата – достъпът до нея, прокарването на водопроводна, електрическа и др. инсталации, за свързването на сградата с улични инженерни мрежи и др.

Т

Технически проект: Фаза от инвестиционното проектиране. Прави се въз основа на идеен проект, а когато такъв липсва – въз основа на задание и виза за проектиране. Техническият проект като завършваща фаза е типичен за проекти с нормална сложност – ниско жилищно строителство, малки обществени сгради, интериор. Отличава се от работния проект с по-малка детайлност и работа в по-голям мащаб, може да не вклюва допълнителни количествени сметки, детайли, спецификации. Техническият проект е достатъчен за получаване на разрешение за строеж от община, както и за изпълнение на строежа.

У

УПИ (Урегулиран поземлен имот“ или „урегулиран имот“) : Поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, площ, достъп от улица, конкретно предназначение и режим на устройство.

Устойчиво развитие: Развитие на човешкото общество, при което при разработването на ресурси не се отнемат ресурси, необходими на бъдещите поколения. Развитие, при което се опазва околната среда и се постига нарастване на жизнения стандарт.

Ф

Фронтон: Завършек  с триъгълна форма на фасадата на сграда, портик, колонада, ограничен с два странични ската и корниз в основата.  Декоративни фронтони се поставят също над вратите и прозорците на сградите.

Фюжън: Модерно наименование на еклектика: съчетание на елементи от различни стилове и исторически периоди в една творба.

Х

Ходова линия: Мислена линия в процеса на проектиране, по която се насочва движението на посетители, работници, туристи, машини и т.н. Определя проектното решение в типологични и транспортни сгради, музеи, галерии, паркове и градини, благоустройство и озеленяване, туристически маршрути и др.*

Ц

Цокъл: Най – долната външна стена на сграда, или постамент на монумент или колона. Цокълът се обработва с рустика, профили и получава декоративно решение.* В строителството цокълът означава зоната от стената под линията на първото ниво, обработена срещу проникване на влага, заради близостта си към земята.

Ч

Чардак (отвод, потон, хайет, сушина): Открито помещение на възрожденска българска къща. Чардакът е имал както жилищни функции: като преходно помещение и като лятна гостна, така и стопански функции, свързани с домашната манифактура и земеделието.

Ш

Штукатура: Стенна релефна декорация (фигурална или орнаментална). Отлива се от гипс, изгражда се с мазилка, бетон и др.*

Щ
Ю
Я

С благодарности за речника на арх.Д.Механджиев.
*От терминологичен речник по история и основи на архитектурата тук.