Разрешение за изготвяне на ПУП

Издава се от:

Съответната общинска администрация, в чиято юрисдикция попада парцела ви и е подписано от кмета, въз основа на становище от главния архитект на общината за конкретен имот.

Цел:

 • да се разреши изготвяне на ПУП (като се определят начинът и характерът на застрояването и/или възможността за застрояването в съответствие със строителните правила и нормативната уредба);

Притежава следните параметри:

 • точно наименование на имота(имотите);
 • име на собственика;
 • разположение;
 • препоръчителни начин на застрояване и предназначение на имота;
 • препоръчителни пределно допустими показатели;
 • препоръчителни мерки и разстояния на застрояването;

Необходими документи:

 • Заявление по образец (свободен текст);
 • Копие от документ за собственост;
 • Скица на имота;
 • Мотивирано предложение (кратка обяснителна записка за бъдещия ПУП, където се описват инвестиционните намерения на собственика);
 • Квитанция за платена такса;
 • Нотариално заверени съгласия от съседите (САМО при свързано допълващо застояване по смисъла на чл. 21 ал.4 от ЗУТ);
 • Удостоверение за наследници (САМО при наследствени имоти);

Срок на издаване: от 14 до 30 дена (зависи от общината);

Срок на годност: 6 месеца;

Какво следва:

След получаването на Разрешение за изготвяне на ПУП можете да подадете Заявление за процедиране и одобряване на ПУП, заедно с изготвеният ви проект от архитект;