ПУП – Подробен Устройствен План

ПУП се създава като приложение на общия устройствен план (ОУП), той не може да му противоречи, а само да го детайлизира. В случай, че за населеното място няма изготвен ОУП, се създава направо ПУП.

Издава се от:

Съответната общинска администрация, в чиято юрисдикция попада парцела ви и е подписано от кмета, въз основа на становище от общински експертен съвет за конкретен имот.

Цел:

 • урегулиране на поземлен имот(ПИ) в (УПИ) с цел строителство;
 • промяна предназначение на земята (най-често това са земеделски земи);
 • изменение и корекции на съществуващ кадастрален план (пример: липса на достъп до даден имот);
 • промяна на граници/съдебна делба/обединение на урегулирани имоти (например между наследници);
 • промяна начина/параметрите на застрояване в урегулирани имоти (например от ниско етажно към средно етажно);

Видове ПУП:

 • ПУП-ПРЗ план за регулация и застрояване – план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване;
 • ПУП-ПР план за регулация – план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване;
 • ПУП-ПУР план за улична регулация – план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост;
 • ПУП-ПЗ план за застрояване;
 • ПУП-РУП работен устройствен план – план за застрояване и силуетно оформяне и др.
 • ИПР, ИПРЗ, ИПЗ, ИРУП са планове за Изменение на сответните планове, което се прави по същата процедура.

Различните ПУП-ове имат различни параметри, но най-често това са:

 • точно наименование и идентификатор на имота(имотите);
 • име на собственика(собствениците);
 • разположение и площ;
 • начин на застрояване и предназначение на имота;
 • необходими пределно допустими показатели;
 • мерки и разстояния на застрояването;
 • архитектурно-устройствена, екологична, инфраструктурна и друга информация за ползване на водни, енергийни и други ресурси;

Необходими документи за издаване:

 • Разрешение за изготвяне за ПУП (издава се от общината);
 • Заявление по образец;
 • Копие от документ за собственост;
 • Квитанция за платена такса;
 • проект за ПУП в 3 екземпляра – един оригинал и две копия + цифров модел в CAD формат на графичната част на CD;
 • всички необходими съгласувателни становища в зависимост от конкретния проект от териториалните администрации и специализираните контролни органи, това са:
  • РИОСВ;
  • Водоснабдяване;
  • Канализация;
  • Електрификация;
  • Зелени системи;
  • Геоложки проучвания;
  • Топлоснабдяване;
  • Газоснабдяване;
  • Други в зависимост от конкретния случай (пример: археологични);

ЕТАПИ:

 • Искане за допускане на изработване/промяна на ПУП (с мотивирано предложение);
 • Изготвяне на проекта(определяне на параметрите);
 • Съгласуване на проекта(в разрешението за изпълнение в общината се оказва с кои други институции трябва да се съгласува плана);

Срок на издаване: общо около 2 месеца(на теория), поне 6 месеца(на практика):

 • Време за обжалване от заинтересувани лица (съседи) – 2 седмици;
 • Време за разглеждане от общински експертен съвет – 1 месец;

Срок на годност: няма;

Изключение: Комплексен проект за инвестиционна инициатива – съгласно чл.150 от ЗУТ е възможна по-бърза процедура, но се заплащат 30% по-високи такси към общината.

Какво следва:

 • Копия от влезлите в сила изменения на ПУП, с които се променят границите на имоти, се изпращат на Агенцията по кадастъра;
 • След одобрението на ПУП можете да подадете документи за Виза за проектиране;