НАРЕДБА № 19 – строителство в земеделски земи

НАРЕДБА № 19 от 25 Октомври 2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.

В сила от 06.11.2012 г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие и благоустройството

(Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г.)

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за застрояване в земеделските земи по смисъла на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) за случаите, в които не се променя предназначението им.

Чл. 2. (1) Без промяна на предназначението на земеделските земи в тях се разрешава застрояване с обекти, свързано с ползването им, чиито функции са съвместими с предназначението на земята, както следва:

1. при имоти с площ до 10 дка – на едноетажни селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в тях;

2. при имоти с площ над 10 дка – на селскостопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни съгласно приложението, включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имотите и на помещения за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи.

(2) Сградите и постройките по ал. 1 се разполагат в част от имота, предназначена за застрояване и определена с виза за проектиране в случаите на т. 1 или с подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ), в случаите на т. 2.

Чл. 3. Разпоредбите на наредбата не се прилагат в следните случаи:

1. за земеделски земи, които попадат в строителните граници на населените места, промишлените, курортните и вилните зони и селищните образувания, определени с ПУП по чл. 109 или чл. 111 ЗУТ;

2. за територии, за които с ПУП е предвидено изграждане на обект – публична общинска или публична държавна собственост, или е въведена строителна забрана;

3. за земеделски земи, които попадат в охранителни зони „А“ и „Б“ съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;

4. в сервитутите на естествени и изкуствени водоеми, реки и крайречни диги, пътища и железопътни линии, в границите на защитени природни обекти, в границите на паркове, лесопаркове, минни разработки и др.;

5. в зоните за санитарна и хидрогеоложка охрана на находищата на минерални води, лечебна кал и торф, в санитарно-охранителните зони около източниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, в сервитутните ивици на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, електропроводите с високо напрежение, на курортните ресурси, курортните местности, гробищните паркове, в буферните зони около природните резервати, обектите на културно-историческото наследство и др.;

6. в хигиенно-защитните зони на депата (сметищата) за контролирано обезвреждане на твърди битови отпадъци;

7. в границите на действащите напоителни полета;

8. в териториите с неподходящи за строителство инженерно-геоложки и теренни условия, в т. ч. и в свлачищни участъци и райони;

9. в други случаи на определени сервитути, охранителните зони и специални режими на ползване.

Continue reading „НАРЕДБА № 19 – строителство в земеделски земи“

Пределно допустими показатели и Видове застрояване

Нека разгледаме тези любопитни показатели, които ги има на всяка една виза за проектиране. Какво всъщност представляват те?


plutnost i zastroqvane

 

С някои от тях като Плътност на застрояване, Кинт и П озел, вече сме се запознавали, така че сега ще разгледаме Видовете Застрояване:

 • жилищни, означени като (Ж);
 1. (Жм) – преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м);
 2. (Жс) – преобладаващо застрояване със средна височина (до 15 м);
 3. (Жг) – преобладаващо застрояване с голяма височина (над 15 м);
 4. (Жк) – преобладаващо комплексно застрояване;
 • производствени и складови, означени като (П);
 1. (Пч) – чисто производствена;
 2. (Пп) – предимно производствена;
 3. (Пс) – високотехнологична производствена (технологичен парк и др. п.);
 • рекреационни, означени като (О);
 1. (Ок) – курорт;
 2. (Ос) – ваканционно селище;
 3. (Ов) – вилна зона;
 4. (Од) – други рекреации (голф селища, аквапаркове, дисниленд и други);
 • (С) – смесени;
 • (Ц) – смесени централни зони, за много-функционално ползване;
 • (Оз) – oзеленените територии. Зелената система включва обществените озеленени площи, в т.ч. всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и горски паркове, гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения и разсадници;
 • собствен режим на устройство по чл.4, ал.7;

Заявление по образец за изготвяне на ПУП

Това е примерен текст за заявление за разрешаване за изготвяне на ПУП. С такава (или много подобна бланка) можете да се сдобиете от канцеларията на кметството си или да я изтеглите от тук.

Празна Бланка.pdf

Разрешение за изготвяне на ПУП

Издава се от:

Съответната общинска администрация, в чиято юрисдикция попада парцела ви и е подписано от кмета, въз основа на становище от главния архитект на общината за конкретен имот.

Цел:

 • да се разреши изготвяне на ПУП (като се определят начинът и характерът на застрояването и/или възможността за застрояването в съответствие със строителните правила и нормативната уредба);

Притежава следните параметри:

 • точно наименование на имота(имотите);
 • име на собственика;
 • разположение;
 • препоръчителни начин на застрояване и предназначение на имота;
 • препоръчителни пределно допустими показатели;
 • препоръчителни мерки и разстояния на застрояването;

Необходими документи:

 • Заявление по образец (свободен текст);
 • Копие от документ за собственост;
 • Скица на имота;
 • Мотивирано предложение (кратка обяснителна записка за бъдещия ПУП, където се описват инвестиционните намерения на собственика);
 • Квитанция за платена такса;
 • Нотариално заверени съгласия от съседите (САМО при свързано допълващо застояване по смисъла на чл. 21 ал.4 от ЗУТ);
 • Удостоверение за наследници (САМО при наследствени имоти);

Срок на издаване: от 14 до 30 дена (зависи от общината);

Срок на годност: 6 месеца;

Какво следва:

След получаването на Разрешение за изготвяне на ПУП можете да подадете Заявление за процедиране и одобряване на ПУП, заедно с изготвеният ви проект от архитект;

НАРЕДБА № 3 – актове и протоколи

НАРЕДБА № 3  от  31  юли  2003 г.  за съставяне на актове и протоколи по време на строителство

(Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май
2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г.)

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях.
(2) С актовете и протоколите по ал. 1 участниците в строителството (съгласно част трета, глава девета, раздел II от Закона за устройство на територията (ЗУТ) се удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ.
(3) Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежите, и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място.
(4) Съставените и оформени съгласно изискванията на тази наредба актове и протоколи имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите.

Чл. 2. (1) Предмет на наредбата са образците за съставяне на актове и протоколи по чл. 1, ал. 1 и съгласно ЗУТ.
(2) Задължителни са образците за съставяне на актове и протоколи съобразно категорията на строежите по чл. 137, ал. 1 ЗУТ, както следва:
1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) за строежите от първа до трета категория – образци № 2 (2а), 3, 4, 5, 7, 10, 11,12, 14, 15, 16 и 17;
2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) за строежите от четвърта и пета категория – образци № 2 (2а), 3, 4, 7, 12, 14 и 15;
3. (изм. – ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) за строежите от шеста категория по чл. 147, ал. 1, т. 1, 3, 5, 7 и 8 ЗУТ, когато се разполагат по имотните граници на поземлените имоти – раздел II на образец № 2.
(3) Непосочените в ал. 2 образци се ползват за съставяне на актове и протоколи при необходимост, по искане на един от участниците в строителството.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) Не се съставят актове и протоколи за строежите от шеста категория, освен в случаите по чл. 2, ал. 2, т. 3.
(5) Не са предмет на наредбата техническите предписания и решения (технологии) за изпълнение на строителните и монтажните работи.

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, доп. – ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) Актовете и протоколите по чл. 1, ал. 1 се съставят при влязло в сила разрешение за строеж, удостоверено със заверка от органа, който го е издал, от определените лица в договорите за проектиране, изпълнение на строителството, упражняване на строителен надзор и в тази наредба.
Continue reading „НАРЕДБА № 3 – актове и протоколи“