Виза за проектиране

Издава се от:

Съответната общинска администрация въз основа на действащия подробен устройствен план (ПУП) и е подписана от главния архитект на общината за конкретен урегулиран поземлен имот (УПИ).

Цел:

 • да се разреши проектиране за урегулирания имот (като се определят начинът и характерът на застрояването му и/или възможността за застрояването му в съответствие със строителните правила и нормативната уредба);
 • да се удостовери, че съществува поземлен имот, който е урегулиран (и за който, съгласно действащ ПУП, са определени граници, размер, характеристики, достъп до имота, предназначение и други);

Притежава следните параметри:

 • точно наименование на строежа;
 • име на собственика;
 • документ за собственост;
 • разположение;
 • начин на застрояване и предназначение на строежа;
 • необходими пределно допустими показатели;
 • мерки и разстояния на застрояването;
 • архитектурно-устройствена, екологична, инфраструктурна и друга информация за ползване на водни, енергийни и други ресурси;
 • необходими документи, които трябва да се представят от възложителя(собственика);

Необходими документи:

 • Заявление по образец (2 екземпляра)
 • Копие от документ за собственост
 • Скица от Кадастъра (извадка от действащия кадастрален регулационен план с границите на поземления имот, неговата площ и имената на собственика)
 • Мотивирано предложение или скица предложение (ако е необходимо)
 • Нотариално заверени съгласия от съседите (при свързано допълващо застояване по смисъла на чл. 21 ал.2 от ЗУТ)

Срок на издаване: 14 дена;

Срок на годност: 6 месеца. След това подлежи на презаверяване;

Какво следва:

След получаването на виза за проектиране можете да започнете работа с архитект и да сключите предварителни договори за присъединяване към ВиК и ЕВН(ЧЕЗ/Е.ОН);