За Актовете – просто и ясно

АКТ 12 /за установяване на всички видове СМР(строително-монтажни работи), подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията за проекта/ – само за ЕЛ и за ВиК (за скритите работи). Това са дейности, които след приключването им биват скрити под мазилката, или в терена и нямат възможност за следващата цялостна инспекция. Затова трябва да бъдат инспектирани и одобрени от съответните проектанти преди закриването им.

АКТ 13 /за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и други/ Това си е между строителя и възложителя.

АКТ 14 /за приемане на конструкцията(„грубия строеж“)/ – само за строителният инженер. Той приема и се разписва, че сградата е конструктивно изпълнена спрямо чертежите, и че строително-монтажните работи отговарят на съответните технически изисквания.

АКТ 15 /за установяване годността за приемане на строежа/ – за всички проектанти и собственици на обекти в сградата. Чрез него се извършва предаването на строежа и строителната документация  от строителя на възложителя. ВАЖНО! Този акт не разрешава ползването на сградата и по-никакъв начин не гарантира, че тя ще получи АКТ 16!

АКТ 16 /за установяване на годността за ползване на строежа/ – се съставя от лица, определени от началника на ДНСК със заповед за назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК) Протокол 16 е задължителен само за  строежите от първа до трета категория. В ДПК участват възложителят на строежа, представители на специализираните контролни органи, строителният надзор и допълнително привлечени специалисти.

АКТ 16 се издава, за да удостовери и даде разрешение за ползване на една сграда, така че да може редовно да се живее в нея. Документът се издава, след като се установи, че за строителството има одобрен проект и че то е извършено напълно съобразено с одобрения инвестиционен проект и са  удостоверени  правата на собственост.

Въз основата на одобрен АКТ 16, вече се издава официално „Разрешение за ползване“ или „Удостоверение за въвеждане в експлоатация“. Липсата на такова говори, че може да има:
• несъответствие между одобрени проекти и изпълненото на място строителство.
• може да има строителство, което е извършено извън всякакви одобрени проекти и без да бъде узаконено не може да бъде разрешено ползването на сградата.

Информация дали има издадено разрешение за ползване на дадена сграда може да бъде взета от Районна дирекция за национален и строителен контрол или от продавача на обекта.

За повече информация: НАРЕДБА №3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 3, т. 1