НАРЕДБА № 3 – актове и протоколи

НАРЕДБА № 3  от  31  юли  2003 г.  за съставяне на актове и протоколи по време на строителство

(Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май
2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г.)

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях.
(2) С актовете и протоколите по ал. 1 участниците в строителството (съгласно част трета, глава девета, раздел II от Закона за устройство на територията (ЗУТ) се удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ.
(3) Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежите, и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място.
(4) Съставените и оформени съгласно изискванията на тази наредба актове и протоколи имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите.

Чл. 2. (1) Предмет на наредбата са образците за съставяне на актове и протоколи по чл. 1, ал. 1 и съгласно ЗУТ.
(2) Задължителни са образците за съставяне на актове и протоколи съобразно категорията на строежите по чл. 137, ал. 1 ЗУТ, както следва:
1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) за строежите от първа до трета категория – образци № 2 (2а), 3, 4, 5, 7, 10, 11,12, 14, 15, 16 и 17;
2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) за строежите от четвърта и пета категория – образци № 2 (2а), 3, 4, 7, 12, 14 и 15;
3. (изм. – ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) за строежите от шеста категория по чл. 147, ал. 1, т. 1, 3, 5, 7 и 8 ЗУТ, когато се разполагат по имотните граници на поземлените имоти – раздел II на образец № 2.
(3) Непосочените в ал. 2 образци се ползват за съставяне на актове и протоколи при необходимост, по искане на един от участниците в строителството.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) Не се съставят актове и протоколи за строежите от шеста категория, освен в случаите по чл. 2, ал. 2, т. 3.
(5) Не са предмет на наредбата техническите предписания и решения (технологии) за изпълнение на строителните и монтажните работи.

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, доп. – ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) Актовете и протоколите по чл. 1, ал. 1 се съставят при влязло в сила разрешение за строеж, удостоверено със заверка от органа, който го е издал, от определените лица в договорите за проектиране, изпълнение на строителството, упражняване на строителен надзор и в тази наредба.
Continue reading „НАРЕДБА № 3 – актове и протоколи“

ПУП – Подробен Устройствен План

ПУП се създава като приложение на общия устройствен план (ОУП). В случай, че за населеното място няма изготвен ОУП, се създава направо ПУП.

Издава се от:

Съответната общинска администрация, в чиято юрисдикция попада парцела ви и е подписано от кмета, въз основа на становище от общински експертен съвет за конкретен имот.

Цел:

 • урегулиране на поземлен имот с цел строителство;
 • промяна предназначение на земята (най-често това са земеделски земи);
 • изменение и корекции на съществуващ кадастрален план (пример: липса на достъп до даден имот);
 • съдебна делба/обединение на урегулирани имоти (например между наследници);

Видове ПУП:

 • ПУП-ПРЗ план за регулация и застрояване – план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване;
 • ПУП-ПР план за регулация – план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване;
 • ПУП-ПУР план за улична регулация – план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост;
 • ПУП-ПЗ план за застрояване;
 • ПУП-РУП работен устройствен план – план за застрояване и силуетно оформяне и др.

Различните ПУП-ове имат различни параметри, но най-често това са:

 • точно наименование и идентификатор на имота(имотите);
 • име на собственика(собствениците);
 • разположение и площ;
 • начин на застрояване и предназначение на имота;
 • необходими пределно допустими показатели;
 • мерки и разстояния на застрояването;
 • архитектурно-устройствена, екологична, инфраструктурна и друга информация за ползване на водни, енергийни и други ресурси;

Необходими документи за издаване:

 • Разрешение за изготвяне за ПУП (издава се от общината);
 • Заявление по образец;
 • Копие от документ за собственост;
 • Квитанция за платена такса;
 • проект за ПУП в 3 екземпляра – един оригинал и две копия + цифров модел в CAD формат на графичната част на CD;
 • всички необходими съгласувателни становища в зависимост от конкретния проект от териториалните администрации и специализираните контролни органи, това са:
  • РИОСВ;
  • Водоснабдяване;
  • Канализация;
  • Електрификация;
  • Зелени системи;
  • Геоложки проучвания;
  • Топлоснабдяване;
  • Газоснабдяване;
  • Други в зависимост от конкретния случай (пример: археологични);

Срок на издаване: общо около 2 месеца:

 • Време за обжалване от заинтересувани лица (съседи) – 2 седмици;
 • Време за разглеждане от общински експертен съвет – 1 месец;

Срок на годност: няма;

Какво следва:

 • Копия от влезлите в сила изменения на ПУП, с които се променят границите на имоти, се изпращат на Агенцията по кадастъра;
 • След одобрението на ПУП можете да подадете документи за Виза за проектиране;

НАРЕДБА № 7 + схематични положения

Наредба № 7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

(В сила от 13.1.2004 г.)

(Обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2005 г.; Решение № 653 от 2005 г. на ВАС – бр. 11 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.; Решение № 7028 от 2005 г. на ВАС – бр. 63 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2008 г.,  бр. 76 от  2012 г. и бр. 21 от 2013 г.)

 

Част първа
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят правилата и нормативите за устройството на територията, както и нормативите за необходимата земя при застрояване с оглед ефективното използване на териториите и поддържането на природното равновесие.

Чл. 2. (1) Устройството на територията се осъществява съобразно устройствените схеми, общите и подробните устройствени планове.

(2) Като неразделна част на устройствените планове се изработват правила и нормативи за прилагането им, които се одобряват от компетентния орган едновременно с плановете.

(3) При създаване, одобряване и прилагане на устройствените планове и инвестиционните проекти правилата и нормативите, определени в тази наредба, се спазват чрез конкретните стойности, определени от съответния план или проект, а когато не са определени такива, се спазват правилата и нормативите в установената стойност или диапазон съгласно тази наредба.

Чл. 3. (1) Специфични правила и нормативи по чл. 13, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с които се допуска специален режим на устройство и контрол и отклонения от правилата и нормативите на тази наредба при съобразяване със специалните нормативни актове, може да се създават към устройствените планове за:

 1. територии или части от тях с особена териториалноустройствена защита и територии с режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 2 и 3 и § 5, т. 4 и 5 ЗУТ;
 2. територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.

(2) Специфичните правила и нормативи по ал. 1 се приемат и одобряват по реда на чл. 13, ал. 3 и 4 ЗУТ.

 

Г л а в а  в т о р а
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ И ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ, УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ

Чл. 4. (1) Предназначението на териториите и на поземлените имоти се определя с одобрените устройствени схеми и планове.

(2) За територии и поземлени имоти без одобрени устройствени схеми и планове като тяхно налично предназначение се счита фактическото им ползване, доколкото то не противоречи на забрани, установени със закон или друг нормативен акт.

Continue reading „НАРЕДБА № 7 + схематични положения“

РЗП / Плътност / Кинт / П озел ?

Кратко обяснение на някои от най-често срещаните термини върху Визата ви за проектиране.

РЗП е разгънатата застроената площ на всички етажи на основното и допълващото застрояване на и над терена, включително и целите площи на балкони, лоджии и тераси в надземните етажи, измерени по външните им очертания. В РЗП не се включват:

 • етажите под терена
 • застроените площи в подпокривните пространства на сградите, ако са тавански складови помещения.

Плътността на застрояване е отношението на [сбора от застроените площи на всички основни и допълнителни сгради в парцела (ЗП)] и [площта на парцела]. Изразява се в процент.

Интензивността на застрояване (К инт.) е отношението на [разгънатата застроена площ на всички сгради в парцела] и [площта на парцела]. Изразява се в абсолютно число.

Процент на озеленяване на терена (П озел.) е отношението на [площта под естествена растителна покривка] спрямо [площта на парцела]. Изразява се в процент.

Формули и Пример (да кажем, че на визата ни пише, че) :

 • площта на парцела ни е – 300 кв.м.
 • имаме право на плътност  – 50%
 • имаме право на Кинт  – 2,5
 • имаме П озел, не по-малко от – 30%

Търсим какво ще е РЗП-то и ЗП-то на бъдещата ни сграда. Това означава, че:

_ЗП_ = _50_  =>   ЗП = 150     => сградата ни може да стъпва максимум върху 150 кв.м.
300      100

_РЗП_ = 2,5   =>   РЗП = 750   => разгънатата ни застроена площ е максимум 750 кв.м.
_300

_Позел_ = _30_ => П озел=90=>трябва да имаме поне 90кв.м. озеленяване в парцела.
_300           100

 

 

Виза за проектиране

Издава се от:

Съответната общинска администрация въз основа на действащия подробен устройствен план (ПУП) и е подписана от главния архитект на общината за конкретен урегулиран поземлен имот (УПИ).

Цел:

 • да се разреши проектиране за урегулирания имот (като се определят начинът и характерът на застрояването му и/или възможността за застрояването му в съответствие със строителните правила и нормативната уредба);
 • да се удостовери, че съществува поземлен имот, който е урегулиран (и за който, съгласно действащ ПУП, са определени граници, размер, характеристики, достъп до имота, предназначение и други);

Притежава следните параметри:

 • точно наименование на строежа;
 • име на собственика;
 • документ за собственост;
 • разположение;
 • начин на застрояване и предназначение на строежа;
 • необходими пределно допустими показатели;
 • мерки и разстояния на застрояването;
 • архитектурно-устройствена, екологична, инфраструктурна и друга информация за ползване на водни, енергийни и други ресурси;
 • необходими документи, които трябва да се представят от възложителя(собственика);

Необходими документи:

 • Заявление по образец (2 екземпляра)
 • Копие от документ за собственост
 • Скица от Кадастъра (извадка от действащия кадастрален регулационен план с границите на поземления имот, неговата площ и имената на собственика)
 • Мотивирано предложение или скица предложение (ако е необходимо)
 • Нотариално заверени съгласия от съседите (при свързано допълващо застояване по смисъла на чл. 21 ал.2 от ЗУТ)

Срок на издаване: 14 дена;

Срок на годност: 6 месеца. След това подлежи на презаверяване;

Какво следва:

След получаването на виза за проектиране можете да започнете работа с архитект и да сключите предварителни договори за присъединяване към ВиК и ЕВН(ЧЕЗ/Е.ОН);